Dita e fundit për parashtrimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale

Published on 14-09-2017

Afati për parashtrimin e listave të kandidatëve për Zgjedhjet lokale 2017 përfundon sot në mesnatë. Deri te komisionet zgjedhore komunale (KZK) prej para disa ditëve, grupe votuesish dhe partitë kanë filluar t’i dorëzojnë listat e kandidatëve, edhe pse pjesa më e madhe e personave për të cilët qytetarët do të prononcohen tashmë janë shpallur.

KZK në afat prej 48 orëve nga pranimi i listës së kandidatëve vërteton nëse ajo është parashtruar në afatin përkatës dhe nëse është përpiluar në pajtim me dispozitat e Kodit zgjedhor.

Parashtruesit e listave të kandidatëve kanë afat prej 48 orëve t’i mënjanojnë parregullsitë, ndërsa KZK i konfirmon me vendim. Listat që do të parashtrohen pas skadimit të afatit dhe nëse nga ato nuk mënjanohen parregullsitë e konstatuara do të hidhen poshtë. Listat e konfirmuara të kandidatëve KZK duhet t’i dorëzojë deri te Komisioni shtetëror zgjedhor (KSHZ) më së voni deri më 16 shtator për shkak të vërtetimit të orarit të listës së vetme të kandidatëve. Sipas Kalendarit për veprime zgjedhore, shorti duhet të mbahet më 18 shtator.

Më së voni deri më 21 shtator KZK i publikon listat e kandidatëve për anëtarë të këshillit dhe për kryetarë të komunave, ndërsa në ato komuna në të cilat më së paku 20 për qind e qytetarëve flasin gjuhën zyrtare ndryshe nga gjuha maqedonase, publikohen krahas gjuhës maqedonase dhe në alfabetin e tyre cirilik, edhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin që e përdorin qytetarët në atë komunë.

Katërmbëdhjetë shtatori është edhe afati i fundit për shpalljen e përshkrimeve për vendvotimet nëpër komuna të përcaktuara me Kodin zgjedhor.

KSHZ-ja sot do ta parashtrojë Listën zgjedhore deri te partitë politike, të cilat në afat prej pesë ditëve deri te Komisioni duhet të dorëzojnë kërkesë për regjistrim, plotësim ose shlyerje të të dhënave. Listën zgjedhore, në të cilën janë kryer të gjitha ndryshimet që dalin nga verifikimi publik, e shtypur në certifikata, KSHZ-ja e përfundon më së voni deri në 24 shtator. Listën e përfunduar zgjedhore KSHZ-ja e nënshkruan më së voni deri më 29 shtator.

Më 16 shtator KSHZ-ja do ta zbatojë shortin për reklamat dhe bilbordet për reklamim politik.

Zgjedhjet e gjashta lokale janë caktuar për më 15 tetor, ndërsa do të zbatohen në 3.480 vendvotime në 80 komuna dhe në Qytetin e Shkupit. Fushata zgjedhore do të fillojë më 25 shtator në mesnatë dhe do të përfundojë më 13 tetor.

Enjoyed this video?
maqedonia_sot_ne_heshtje_zgjed-480x279
"No Thanks. Please Close This Box!"